Навчальні дисципліни

e-mail Друк

Шелестовський Борис Григорович

«Вища математика», ID: 2268.

Анотація дисципліни: Завдання курсу вищої математики – розвиток логічного і алгоритмічного мислення студентів; оволодіння студентами методами дослідження і розв’язування математичних задач; вміння самостійно вдосконалювати свої математичні знання і проводити математичний аналіз прикладних інженерних задач. Програма навчального курсу відображає нові вимоги, які ставляться до математичної підготовки перед інженерами. Її характеризують прикладна направленість і орієнтація на оволодіння студентами математичними методами при розв’язуванні прикладних задач.

Курс «Вища математика» використовується для навчання студентів спеціальностей: 6.050502 – «Інженерна механіка»; 6.050504 – Зварювання; 6.060101 – «Будівництво»; 6.070106 – «Автомобільний транспорт»; 6.050503 – «Машинобудування»; 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)» Даний курс складається з наступних розділів: лінійна та векторна алгебра; аналітична геометрія; вступ до математичного аналізу; диференціальне числення функцій однієї та декількох змінних; інтегральне числення функції одної змінної; диференціальні рівняння; числові та функціональні ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли; теорія функцій комплексної змінної та операційне числення; теорія ймовірностей; математична статистика.

Габрусєв Григорій Валерійович

«Вища математика», ID: 2270.

Анотація дисципліни: Завдання курсу вищої математики – розвиток логічного і алгоритмічного мислення студентів; оволодіння студентами методами дослідження і розв’язування математичних задач; вміння самостійно вдосконалювати свої математичні знання і проводити математичний аналіз прикладних інженерних задач. Даний курс використовується для навчання студентів спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» і включає наступні розділи: лінійна та векторна алгебра; аналітична геометрія; вступ до математичного аналізу; диференціальне числення функцій однієї та декількох змінних; інтегральне числення функції одної змінної; диференціальні рівняння; числові та функціональні ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли; теорія функцій комплексної змінної та операційне числення; теорія ймовірностей та випадкові процеси.

«Вища математика», ID: 1636.

Анотація дисципліни: У сучасній науці і техніці математичні методи дослідження, моделювання і проектування відіграють велику роль. Це обумовлено, перш за все, швидким розвитком обчислювальної техніки, завдяки якій істотно зростають можливості успішного застосування математики до розв’язування конкретних задач.
Мета курсу вищої математики – оволодіння студентами необхідним математичним апаратом, який допомагає аналізувати, моделювати і розв’язувати прикладні інженерні задачі із застосуванням ЕОМ.

Даний курс використовується для навчання студентів спеціальностей 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», 274 – «Автомобільний транспорт», 275 – «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» і включає наступні розділи: лінійна та векторна алгебра; аналітична геометрія; вступ до математичного аналізу; диференціальне числення функцій однієї та декількох змінних; інтегральне числення функції одної змінної; диференціальні рівняння; числові та функціональні ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли; теорія функцій комплексної змінної та операційне числення; диференціальні рівняння в частинних похідних; теорія ймовірностей та математична статистика.

Романюк Леонід Антонович

«Вища математика» ID: 135.

Анотація дисципліни: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, теорія границь, диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Диференціальні рівняння. Числові та функціональні ряди. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення, теорія ймовірностей, математична статистика.

«Вища математика» ID: 204.

Анотація дисципліни: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, теорія границь, диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Диференціальні рівняння. Числові та функціональні ряди. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення, диференціальні рівняння в частинних похідних, теорія ймовірностей, математична статистика.

Самборська Олександра Миколаївна

«Числові методи», ID: 1803.

Анотація дисципліни: За допомогою математичного моделювання вирішення науково-технічного завдання зводиться до розв’язування математичної задачі, яка моделює даний процес. Великого значення набули чисельні методи, які дозволяють звести розв’язання математичної задачі до виконання скінченної кількості арифметичних дій, при цьому потрібні результати отримують у конкретній числовій формі. Майбутні інженерні фахівці повинні ґрунтовно оволодіти основними поняттями та методами обчислювальної математики.

Курс «Числові методи» складається з наступних розділів:

· дії з наближеними числами;

· методи розв’язання алгебраїчних і трансцендентних рівнянь;

· методи розв’язання систем лінійних та нелінійних рівнянь;

· апроксимація функцій;

· чисельне диференціювання та інтегрування;

· наближене розв’язування диференціальних рівнянь;

· методи оптимізації.

В даному курсі проведено порівняльний аналіз чисельних методів щодо точності, доцільності застосування та обсягу обчислювальної роботи.

Цей курс читається студентам ФПТ, які навчаються за напрямом підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Федак Сергій Ігнатович

«Вища математика» ID: 704.

Анотація дисципліни: Курс “Вища математика” містить теоретичні відомості з таких розділів: лінійна та векторна алгебра; аналітична геометрія; теорія границь; диференціальне та інтегральне числення; функції одної змінної; диференціальні рівняння; числові та функціональні ряди; диференціальне числення функцій багатьох змінних; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли; теорія ймовірностей. Матеріал розділено за модулями у порядку його вивчення. Виклад теоретичного матеріалу подано у вигляді конспекту лекцій за темами, що відповідають робочій програмі курсу. Представлено достатню кількість прикладів розв’язання задач як математичного так і прикладного змісту для студентів інженерних та комп’ютерних спеціальностей. Курс використовується для навчання студентів наступних спеціальностей: 131 - Прикладна механіка, 133 - Галузеве машинобудування, 6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології, 6.050502 - Інженерна механіка, 6.050504 – Зварювання, 6.060101 – Будівництво, 6.070106 - Автомобільний транспорт, 6.050503 – Машинобудування, 6.051701 - Харчові технології та інженерія, 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту).

Габрусєва Ірина Юріївна

«Вища математика», ID: 693.

Анотація дисципліни: Завдання курсу вищої математики – розвиток логічного і алгоритмічного мислення студентів; оволодіння студентами методами дослідження і розв’язування математичних задач; вміння самостійно вдосконалювати свої математичні знання і проводити математичний аналіз прикладних інженерних задач. Даний курс використовується для навчання студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і включає наступні розділи: лінійна та векторна алгебра; аналітична геометрія; вступ до математичного аналізу; диференціальне числення функцій однієї та декількох змінних; інтегральне числення функції одної змінної; диференціальні рівняння; числові та функціональні ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли; теорія функцій комплексної змінної та операційне числення; теорія ймовірностей; математична статистика.

«Вища математика», ID: 1852.

Анотація курсу: Даний курс використовується для навчання студентів спеціальності 181 – «Харчові технології» і включає наступні розділи: лінійна та векторна алгебра; аналітична геометрія; вступ до математичного аналізу; диференціальне числення функцій однієї та декількох змінних; інтегральне числення функції одної змінної; диференціальні рівняння.

«Теорія ймовірностей та математична статистика», ID: 1183.

Анотація дисципліни: Даний навчальний курс створено відповідно до програми дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика", яка читається для студентів спеціальності 275 – «Транспортні технології (автомобільний транспорт)». У ньому викладено такі розділи: випадкові події, випадкові величини, системи випадкових величин, математична статистика.

Панчук Олег Ігорович

«Вища математика», ID: 2982.

Анотація дисципліни: Навчальний курс розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Вища математика» – підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та використовується для навчання студентів спеціальностей: 133 – «Галузеве машинобудування»; 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Курс «Вища математика» складається з таких розділів: лінійна та векторна алгебра; аналітична геометрія; вступ до математичного аналізу; диференціальне числення функцій однієї та декількох змінних; інтегральне числення функції одної змінної; диференціальні рівняння; числові та функціональні ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли; теорія функцій комплексної змінної та операційне числення; теорія ймовірностей та випадкові процеси; математична статистика.

 

Останнє оновлення ( Вівторок, 30 травня 2017, 11:53 )